1. Bevezető

A VU Dental Kft. a 1111 Budapest, Bartók Béla út 56. 1.em.1. alatti fogorvosi rendelőben területi ellátási kötelezettség nélkül, társadalombiztosítás által nem támogatott fogorvosi járóbeteg-ellátást, valamint egyéb, szépészeti jellegű (fogászati) beavatkozásokat, azaz egészségügyi szolgáltatást (a továbbiakban, mint „Szolgáltatás”) nyújt.

A VU Dental Kft. ezen tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes és különleges adatok védelmét.

A rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Ha 18. életévét be nem töltött személy kívánja igénybe venni a Szolgáltatást, abban az esetben a törvényes képviselő (pl. szülő, gyám) hozzájárulására is szükség van. A törvényes képviselő hozzájárulása nélkül nem áll módunkban a fogászati kezelést végezi.

A jelen tájékoztatóban határozzuk meg a Szolgáltatás igénybe vétele és azok elvégzése miatt felmerülő személyes és különleges adatok kezelésével kapcsolatos elveket.

  • Adatkezelő megnevezése
  • Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja
  • Adatkezelés jogalapja
  • Adatkezelés módja, helye, időtartama
  • Adatfeldolgozó, adattovábbítás
  • Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek

A fentiek alapján az Ön személyes adatait az alábbi cég kezeli a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint:
Név: VU Dental Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 56. 1.em.1.
Telefonszám: +36 70 884 2111
Cégjegyzékszám: ‎01 09 183531
Adószám: 2-48-10243243
E- mail cím: rendelo@acedentalbudapest.hu

Ön az I. pontban meghatározott Szolgáltatás nyújtása érdekében keresett fel minket, azaz azért, hogy a szükséges, illetve Ön által kért fogászati ellátást elvégezzük Önön.

A Szolgáltatás nyújtása érdekében a VU Dental Kft. az Ön alábbiakban meghatározott személyes adatait kezeli:
  • név (családi és utónév)
  • telefonszám
  • email cím

Kérjük, hogy minden esetben valós és valódi személyes és különleges adatokat adjon meg. A megadott személyes és különleges adatok valódiságáért és valóságáért Ön felel. A jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárjuk a felelősségünket a pontatlan, hiányos, vagy nem valós adatszolgáltatásból eredő károkért.
Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben meghatározott minden adat megadása szükséges a Szolgáltatás nyújtásához.
A személyes és különleges adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján (olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél) kerül sor.
A fentiek azt jelentik, hogy a VU Dental Kft. és Ön között szerződés jött létre a fogászati szolgáltatás igénybe vétele és annak nyújtása érdekében.

Megadott személyes és különleges adatokat papír alapon, az 1111 Budapest, Bartók Béla út 56. 1.em.1. szám alatt elzárt helyiségben és széfben őrizzük.

Tájékoztatjuk, hogy a szerződésen alapuló adatkezelésre tekintettel Önt nem illeti meg a hozzájárulás visszavonásának joga, illetve ha Ön a személyes illetve különleges adatainak törlését kéri, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésében meghatározott megőrzési időnek való megfelelés érdekében a Szolgáltatás igénybe vételéről kiállított számlát, és az azon szereplő személyes adatokat (név, lakcím) 8 (nyolc évig őrizzük meg, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 30. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentációt 30 évig őrizzük meg, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket (így a fogsoráról esetlegesen készült röntgen felvételt) ugyanezen jogszabály 30. § (2) bekezdése alapján 10 évig őrizzük meg.

Tájékoztatjuk, hogy a VU Dental Kft. a Szolgáltatást munkavállalói illetve szerződött fogorvosok útján nyújtja.

A szerződött fogorvosok (jelen tájékoztató szerint adatfeldolgozók) listája az alábbi linken érhető el, illetve személyesen a fogorvosi rendelőben kerül átadásra: www.acedentalbudapest.hu/csapatunk

Tájékoztatjuk továbbá, hogy implantátum beültetése, kivétele és cseréje esetén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (3) bekezdése alapján az Ön nevét (családi és utónevét, email címét,, egyéb elérhetőségét) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére továbbítanunk kell.

A fentieken kívül amennyiben jogszabály, hatóság kötelez minket az Ön adatainak kiadására, úgy a hatóság kérésének eleget kell tennünk, egyéb esetben azonban az Ön személyes és különleges adatait nem továbbítjuk, nem adjuk ki – a fentiekben felsoroltakon kívüli – harmadik személynek.

Személyes és különleges adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat az I. pontban meghatározott, bármely cég, azaz akár a VU Dental Kft. I. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes és különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jog.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az I. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes és különleges adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az I. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) nincs jogalapja az adatkezelésnek és jogszabály (törvény) sem kötelez bennünket annak kezelésére; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az anamnézis lapon megadott személyes és különleges adatait, valamint az Önt kezelő orvos(ok) által készített feljegyzéseket az Eüak. 30. § (1) bekezdése alapján 30 évig meg kell őriznünk, így azokat az Ön kérelmére sem tudjuk törölni.

Az esetlegesen készített képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételeket (így röntgen, CT felvételeket) az Eüak. 30. § (2) bekezdése alapján 10 évig kell megőriznünk, így azokat a felvételtől számított 10 éven belül az Ön kérelmére sem tudjuk törölni.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot az I. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és különleges adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes és különleges adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes és különleges adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az I. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes és különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az I. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
KAPCSOLAT